Tính Năng

Thông báo bảo trì BIGUPDATE 10/2 - Bảo trì 16h->17h30 ngày 10/2

 - Thông báo bảo trì BIGUPDATE mới :

+ Thời gian bảo trì 16h->17h30
+ Chặn hoàn toàn các loại auto login hiện nay
+ Fix Đường môn bẫy delay 1.5s khi đặt bẫy
+ Fix Skill La hán trận + dịch cân kinh thiếu lâm
+ Boss Đại Hoàng kim tọa độ sẽ mỗi con 1 tọa độ ở chiến long động không trùng nhau tránh trường hợp các con boss sẽ xuất hiện chung tại 1 tọa độ
Lưu ý : Trong đợt bảo trì này các bạn vui lòng thoát game ra chạy autoupdate để cập nhập phiên bản mới ai không cập nhập bản mới sẽ không thể vào lại game !!
Trang chủ : www.tinhhuynhde.comChưởng quản kính bút