Tính Năng

Sự kiện giải phóng miền nam 30 tháng 4

  

 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 15/4/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 3/5/2021
 • 16h ngày 3/45sẽ đóng chức năng ép vật phẩm
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : 

Túi dụng cụ : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Hôp kim chỉ, Cuộn vải, Cuộn vải hảo hạng , Cuộn vải thượng hạng ( tỉ lệ thấp )

CHẾ TẠO :


Mũ chiến sĩ


Nội Dung

Chi Tiết

Mũ chiến sĩ

 • Sử dụng tối đa 1500 Mũ chiến sĩ
 • Sử dụng nhận được 250.000 EXP / Mũ chiến sĩ

Công Thức

2 Hộp kim chỉ + 2 cuộn vài hảo hạng + 2 cuộn vải thượng hạng + 1500 lượng bạc 


Giày bộ đội


Nội Dung

Chi Tiết

Giày bộ đội

 • Sử dụng tối đa 1500 Giày bộ đội
 • Sử dụng nhận được 400.000 EXP / Giày bộ đội

Công Thức

2 Hộp kim chỉ + 2 cuộn vài hảo hạng + 2 cuộn vải thượng hạng + 1 cuộn vài thượng hạng + 3000 lượng bạc 


Tấm áo chiến sĩNội Dung

Chi Tiết

Tấm áo chiến sĩ

 • Sử dụng tối đa 3000 Tấm áo chiến sĩ
 • Sử dụng nhận được 1.000.000 EXP / Tấm áo chiến sĩ
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

2 Hộp kim chỉ + 2 cuộn vài hảo hạng + 2 cuộn vải thượng hạng + 1 cuộn vài thượng hạng + + Tiền đồng + 1 Vạn lượng bạcPhần thưởng :
Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên
MÂM VÀNG
Trang bị Hồng ảnh
Trang bị động sát
Nhất kỷ càn khôn phù
Bôn tiêu
Thiên sơn tuyết liên
Đồ phổ HKMP
Mảnh trang bị an bang
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Quả huy hoàng
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5

Mốc phần thưởngMốcPhần Thưởng

Tấm áo chiến sĩ

1000 : 100.000.000 EXP + 5 Túi thiên long + 1 HT 6

2000 : 200.000.000 EXP + 2 HT cấp 6 + 1 Trang bị an bang

3000 : 300.000.000 EXP + 1 HT cấp 7 + 1 trang bị kim quang + 1 Nhất kỷ càn khônMốc phần thưởngMốcPhần Thưởng

3 Loại

Khi max 3 loại bạn bạn sẽ nhận 1 trong 2 trang bị trong vòng 14 ngày


Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm
 • x10  Tấm áo chiến sĩ

Tống Kim Cả ngày


Nội DungChi Tiết


 • Kết thúc trận đạt Quần hàm Hiệu Úy và Thống Lĩnh nhận 15 Giày bộ đội


  Kết thúc trận đạt Quần hàm Phó tướng và Đại Tương nhận 20 Giày bộ đội

Chưởng quản kính bút