Tính Năng

[ S3 ] Cập nhập sụ kiện năm mới 2022

  
 • Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia: 

Bắt đầu: Sau bảo trì 16h ngày 22/12/2021

 • Kết thúc: 16h ngày 10/1/2022
 • 16h ngày 10/1/2022 sẽ đóng chức năng chế tạo + nhận mốc
 • ❌ Lưu ý : Vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập bản event mới ( Nếu không cập nhập các vật phẩm event sẽ chỉ hiện thị 50 vật phẩm / 1 ô trống và khi nhặt quá 50 hộp event sẽ chỉ hiển thị 50 hộp / 1 ô trống )
  ❌ Hiện tại đã có thể cập nhập bản mới và chơi bình thường hãy thoát game ra để cập nhập lại để sau khi bảo trì không cần cập nhập thêm.

NPC Liên Quan: 

Hình ẢnhVị Trí
NPC Lễ quanCác thành thị vả thôn trấnNguyên Liệu : Bao Lì Xì

Hộp quà giáng sinh : Nhận được khi train các map 7x->9x

Xếp chồng : 999 / 1 ô Sau khi sử dụng nhận 1 trong các vật phẩm dưới đây

Vật phẩm

Cách thu thập

Ghi Chú


Bao Lì XìTrain các map 7x - 9x

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


Pháo Tiểu


Mở "Bao Lì Xì"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.Pháo Trung


Mở "Bao Lì Xì"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Pháo Đại


Mở "Bao Lì Xì"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 999 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.


THÀNH PHẨM : 


Nội Dung

Chi Tiết

Phong pháo tiểu • Sử dụng tối đa 1500 Phong pháo tiểu
 • Sử dụng nhận được 250.000 EXP / Phong pháo tiểu

Công Thức

3 Pháo tiểu + 1000 lượng bạc Nội Dung

Chi Tiết

Phong pháo trung • Sử dụng tối đa 1500 Phong pháo trung
 • Sử dụng nhận được 500.000 EXP / Phong pháo trung

Công Thức

2 Pháo tiểu + 1 Pháo trung + 2000 lương bạc Nội Dung

Chi Tiết

Phong pháo đại

 • Sử dụng tối đa 2500 Phong pháo đại
 • Sử dụng nhận được 1.200.000 EXP / Phong pháo đại
 • Và may mắn nhận thêm 1 trong các phần thưởng dưới đây

Công Thức

1 Pháo tiểu + 1 Pháo trung + 1 Pháo đại + 1 Tiền đồng + 5000 Lược bạc 


Hình ẢnhPhần thưởng ngẫu nhiên

Phong Pháo Đại
Phi vân thần mã
Trang bị an bang
Rương cũ ( Sử dụng nhận 1 trang bị 6 dòng chưa khảm nạm )
Quả huy hoàng trung
Mảnh trang bị an bang
Nhất kỷ càn khôn phù
Trang bị định quốc
Mảnh trang bị định quốc
Trang bị kim phong
Trang bị thiên hoàng
Võ Lâm Mnh
Thủy tinhật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Huyền tinh khoáng thạch cấp 1
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3
Huyền tinh khoáng thạch cấp 4
Huyền tinh khoáng thạch cấp 5
Huyền tinh khoáng thạch cấp 6


Mốc phần quà Vật phẩm Phần Thưởng

Phong pháo đại

1500 - 1 HT Cấp 5 + 3 Thủy tinh ngẫu nhiên

2500 - 1 Trang bị an bang ngẫu nhiên + 2 kỹ năng + 10 tiềm năng + 20.000.000 EXP Công dồn
Tống Kim 21h hàng ngày


Nội DungChi Tiết
 Khi đạt 1500 điểm kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được thêm


 • x10  Phong pháo đại

Chưởng quản kính bút