Tính Năng

[ S3 ] Tống kim thiên tử thứ 2 hàng tuần

 Tống kim thiên tử sẽ được diễn ra vào 19 thứ 2 hàng tuần :

Các bang hội chiến được thành Lâm An hoặc Biện kinh sẽ được tham gia

Thể thức : Cừu sát 55 vs 55

Phần thưởng : Bang thắng 150 KNB bang thua 50 KNbChưởng quản kính bút