Tính Năng

Gia hạn trang bị kim phong 7 ngày

NPC : Lễ quan

Giá : 50 vạn hoặc 10 tiền đồng bạn sẽ nhận 1 set kim phong khóa vĩnh viễn trong vòng 7 ngày
Chưởng quản kính bút