Tính Năng

[ S3 ] Sự kiện cây thông Hoàng kim

 


Thông báo :
- Bảo trì S3 Thời gian 16h5 - > 16h10 hôm nay cập nhập "Cây thông Hoàng Kim"
- Địa điểm xuất hiện : Đấu trường sinh tử
- Thời gian : 20h20 20h25 20h40 20h45 , 23h10 23h20 23h30.
- Phần thưởng : 100% nhận 1 KNB
may mắn nhận được trang bị xanh otp cao , HT , EXP , Rương trang bị Hoàng kim ( nhu tình , hiệp cốt , an bang , định quốc ) , VLMT , TTK

- S3 Giảm dame boss Tình Huynh Đệ
- Sau khi bảo trì S3 vui lòng thoát game chạy Autoupdate để cập nhập tránh lỗi hiển thị máu boss
- S1+S2 sẽ bảo trì vào chiều mai để update.Chưởng quản kính bút